fbpx

Aktuálne doučujeme ONLINE!

UČÍME SA NA MATURITU: Literárne druhy a žánre (1. časť – lyrika)

V predchádzajúcom článku sme ozrejmili pojem literatúra a objasnili sme, aké literárne formy poznáme. V tomto článku si objasníme literárny druh lyriku a jej žánre. 

Ako sa ich učiť?

 • Prečítaj si definíciu.
 • Prečítaj si príklad.
 • Pokiaľ ti príklad nestačí, pozri na internete viac príkladov.
 • Vytvor vlastné krátke dielo v tom konkrétnom žánri, ktorý sa učíš.

Literárne druhy a žánre

Ako je už z názvu zrejmé, sú to druhy literatúry. Vieme si to veľmi zjednodušene predstaviť tak, že všetky diela umeleckej literatúry sú rozdelené do troch skupín podľa ich spoločných, typických znakov. A žáner je už konkrétna podoba literárneho druhu. 

Lyrika

 • nemá dej,
 • vyjadruje pocity, nálady, myšlienky, úvahy,
 • môže byť: prírodná, sociálna, politická, ľúbostná, … .

Žánre:

Elégia

 • báseň so smutným obsahom, je pochmúrna, melancholická,
 • nazýva sa aj žalospev,
 • vyjadruje smútok zo straty niečoho, čo sme mali radi.

Ján Kollár – Předzpěv (Slávy dcera)  (úryvok)

Ai, zde leží zem ta, před okem mým selzy ronícím,
někdy kolébka, nyní národu mého rakev.
Stoj noho! posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš,
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled.
Neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku,
jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.
Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou
v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil.
Horší nežli divé války, hromu, ohně divější,
zaslepenec na své když zlobu plémě kydá.
O, věkové dávní, jako noc vůkol mne ležící,
o, krajino, všeliké slávy i hanby obraz!

Epigram

 • krátka báseň, ktorá má prekvapujúcu pointu a vyjadruje nejakú výstižnú myšlienku,
 • často obsahuje satiru.

Žiaci cvičia strečing,
učitelia stresing.

Marta Hlušíková

Epitaf

 • vznikol z epigramu, je mu veľmi podobný, používa sa ako citát na hrob
 • epitaf na hrobe Sama Chalupku:

Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ môj ľúbil som. To jediná moja vina a okrem tej žiadna iná.

Francúzska balada

 • nazýva sa aj villonská,
 • je zložená z troch desaťveršových strof, z ktorých každá končí vždy rovnakými veršami (refrénom),
 • býva ukončená záverečným poslaním.

Villon Francois – Balada na záver Veľkého testamentu


Tu končí testament i trud
pre chudáčika, pre Villona.
Prídite priatelia i ľud,
na pohreb po zaznení zvona.
V červenom ornáte sa koná,
bo umrel ako lásky martýr.
Pri vlastných guľkách sľub ten konal,
prv než si v pekle zjednal kvartír.


Čo o tom vraví, nie je blud,
veď všetky ženské, bez zákona,
tak hnávali ho – boh ich súď! –
že odtiaľto do Roussillona
pri každom kre a húští stonal,
na každom plote gate stratil.
Bol bez kutne i pantalóna,
prv než si v pekle zjednal kvartír.


A keď si preňho prišla Smrť
– jediná milosrdná ona –
handry mu kryli biednu hruď,
nič iné nemal – bol jak tôňa.
Bodali ho jak osy koňa,
keď s láskami chcel ešte žarty.
Túžbami umorený skonal,
prv než si v pekle zjednal kvartír.


Čo spravil, keď už hlinu voňal?
Veľký džbán pritisol si na rty
a pustil v krk glg morillona.
Prv než si v pekle zjednal kvartír.


(z Veľkého testamentu, preklad Ján Smrek)

Hymnus

 • podoba ódy, pri ktorej sa velebia bohovia, vlasť alebo národ,
 • aj naša hymna je vlastne ódou na našu vlasť.

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

Idyla

 • kratšia lyrická báseň,
 • prevláda v nej obdiv k dedinskému mysleniu a životu,
 • v slovenskej literatúre sa používa názov selanka.

Ján Hollý – Selanky (úryvok)

HÁJISLAV
Veď každí, kdo ho zná, každí, kdo ho ňekdi ľen uzre,
Dať jemu chválu mosí. Prvňejšé sotva na líca
A bradu fúzi chital, v ten čas na všecko premáhal
Už takovích i bačov, čo tricátú zdarňe virostlích
Príchovu jahňátek do svého prisádzaľi stáda.
Ó keď bi s’ tenkrát jeho ľen bol uzíral ovečki!
Jak sa na jar kvíťí po polách, jak hrozna po révoch,
Jak list po stromovú, zeľená jak tráva po masních

Lyricko-epická báseň

 • ako je už zrejmé z názvu, objavujú sa tam ako lyrické, tak aj epické znaky,
 • napriek tomu, že má dej (epika), v tejto básni sú stále dominantné lyrické prvky (reflexia, myšlienky, názory, opisy).

Samo Chalupka – Mor ho! (úryvok)

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad rovné polia;
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.

Duní Dunaj a luna za lunou sa valí:
nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí.
Pod tým hradom Riman—cár zastal si táborom:
belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom.
Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci;
okol neho cárska stráž, tuhí to paholci;
a pred cárom družina neveliká stojí:
sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji.
Pobelavé kaderie šije im obtáča,
modré ich oči bystro v okolo si páča.

Óda

 • oslavná, radostná báseň,
 • charakterizuje ju nadnesenosť (zveličenosť) a pátos (slávnostnosť, majestátnosť),
 • nie je to len báseň o tom, že je niekto šťastný. Óda vyjadruje radosť veľmi zveličene obyčajne ohľadom vecí, ktoré sú pre ostatných úplne samozrejmé.

Adam Mickiewicz – Óda na radosť  (úryvok)

Bez ducha, bez sŕdc – to len kostry ľudí!
Ó, mladosť, daj mi krídla!
Nech vzletím ponad mŕtvym svetom,
nech rajský svet ma zlúdi,
kde zápal divý budí,
novosti striasa kvetom
a šatí nádeje v zlaté maľovidlá!
Nech, kto už vek má krytý mrakom,
zbrázdené čelo chýliac k zemi,
kol zrie len také sveta lemy,
jak zakresľuje tupým zrakom.

Pásmo

 • polytematická báseň (obsahuje viac tém),
 • väčší rozsah.

Apollinaire Guillaume –  Most Mirabeau  (úryvok)


Pod mostom Mirabeau Seina vlny valí
I lásky prúd
Ach načo by sme spomínali
Radosť sa navráti žiaľ sa dá zabudnúť


Nech príde noc čas velí nám
V pochode dní ostávam sám
Na dlani dlaň a tvárou v tvár sme stáli


Nad vírom vôd
Kým ruky naše oblúk späli
Vlny tých večných chvíľ pomaly odplávali

Pieseň

 • kratšia báseň s pravidelným rytmom a výrazným rýmom,
 • určená na zhudobnenie.

Kukulienka, kde si bola, keď tá tuhá zima bola?
Hajaja, kukuku, sedela som na buku,
hajaja, kukuku, sedela som na buku.

Poéma

 • veľmi podobná ako lyrickoepická báseň, je však rozsiahlejšia,
 • lyrické prvky sú dominantnejšie.

Karel Hynek Mácha – Máj

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

Sonet

 • má záväzný počet veršov – 14,
 • člení sa na dve štvorveršia (kvartetá) a dve trojveršia (tercetá)

Rozčlenenie sonetu:

 1. téza – nastolenie problému (prvé kvarteto)
 2. antitéza – negácia problému (druhé kvarteto)
 3. syntéza (dve tercetá)

Pavol Országh-Hviezdoslav – Krvavé sonety

Spev o krvi: — ký divý pomysel!? —
A o akej? — Ak o tej, ktorá žiari
sťa ruže kvet, pýr studu v dievčej tvári,
či jejž crk u decka v smev zabronel,

keď v snách ho láska anjel-pestiteľ;
alebo o tej, čo sa s duchom spári
u veštca v zápal čela na oltári:
tak nech by spev, nech plným dúškom znel!

Ó, krv je vlaha divotvorná! — Skrytá,
jak vzácny mušt, vrie v srdca pohári,
až udrie v ústroj silou vlnobitia;


s tým v tepnách v ruch sa, v mluno[1] prevarí
a vôľu tvorčiu, zajme kolo žitia…
Či myslia na to kedy mäsiari?

Žalm

 • náboženská pieseň
 • obsahuje oslavné motívy, ale aj prejavy smútku a kajúcnosti.

Pán kraľuje, jasaj, zem; †
radujte sa, všetky ostrovy. *
Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. R.
Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia †
a jeho slávu vidia všetky národy. *
Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli. R.
Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi, *
nesmierne prevyšuješ všetky božstvá. R.

Kniha žalmov Ž97, 1+2b. 6+7c. 9

Sú literárne druhy a žánre teraz zrozumiteľnejšie? Daj o tomto článku vedieť aj svojim kamošom a kamoškám. 🙂

Pokiaľ máš však pocit, že potrebuješ pomôcť, neváhaj sa na nás obrátiť. Pomáhame aj online.

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top