fbpx

Aktuálne doučujeme ONLINE!

MATURITA: Metrika v poézii

Prinášame ďalší článok, ktorý objasňuje základné pojmy potrebné na maturitu. Dnes sa zameriame na to, čo je to metrika a aké ďalšie pojmy pod ňu patria.

Metrika skúma verš, veršové systémy a teóriu rýmu.

P.S.: Ostatné články venujúce sa maturitným témam nájdeš tu. A ak nerozumieš nejakému slovu, jeho definíciu hľadaj tu.

Metrum

 • aj básne majú svoj rytmus. Metrum je ideálna stanovená schéma rytmu verša. Je však iba ideálna – to znamená, že v skutočnej básni sa predpokladaný rytmus iba málokedy dodrží.

Rým

 • ZVUKOVÁ zhoda dvoch slov na konci veršov alebo polveršov;
 • špeciálne sme zvýraznili slovo „zvuková“ – rým nie je zhoda koncových slabík, ale zhoda zvuku, ktorý vznikne pri vyslovení slov, ktoré sa rýmujú;
 • rým, ktorý pozostáva z dvoch slov rovnakého slovného druhu, ktoré sú v rovnakom páde, majú rovnakú poslednú slabiky, sa nazýva gramatický a v literárnych kruhoch je považovaný za jednoduchý;
 • asonancia – zhoda koncových samohlások, pričom spoluhlásky nie sú totožné;
 • má funkciu eufonickú (je založená na opakovaní), rytmickú, sémantickú (významovo zvýrazňuje rýmujúce sa slová;  
 • typy rýmov (namiesto rovnakých písmen si predstav slová, ktoré sa rýmujú):
  • združený – a a b b 
  • striedavý – a b a b
  • obkročný – a b b a
  • postupný – a b c a b c
  • prerývaný – a b c b

Rytmus

 • realizácia metra, teda stanovenej schémy. 
 • zámerné opakovanie určitých zvukových prvkov vo verši (napr: opakujúce sa samohlásky, slabiky alebo slová)

Stopa

 • najmenšia stavebná jednotka verša. Stopy sa rozdeľujú podľa striedania dlhých a krátkych slabík. Dlhá slabika sa označuje ako — ; krátka slabika sa označuje ∪. Typy stôp:
 • Trochej – dlhá a krátka slabika — ∪
 • Jamb – krátka a dlhá slabika ∪ —
 • Spondej – dlhá a dlhá slabika — —
 • Daktyl – dlhá, krátka, krátka slabika — ∪ ∪
 • Prečo je dobré vedieť to? V minulosti podliehalo písanie básní prísnejším pravidlám ako dnes. Existovali rôzne veršové systémy, v každom období prevládal iný. Básnici sa týchto veršových systémov držali a zatiaľ čo v jednom bol dôraz na striedanie dlhej a krátkej slabiky, v inom veršovom systéme prevládal napríklad daktyl. K veršovým systémom sa dostaneme neskôr.

Strofa

 • spojenie veršov do celku;
 • väčšinou predstavuje myšlienkový celok.

Verš

 • jeden riadok v básni.

Veršové systémy

 • sylabický – rovnaký počet slabík vo verši;
 • sylabotonický – rovnaké umiestnenie prízvukov vo veršoch;
 • časomerný – striedanie dlhých a krátkych slabík;
 • voľný – bez pravidiel.

(Poznámka: Veršovým systémom bude venovaný samostatný článok)

Už vieš, čo je to metrika? Daj o tom vedieť aj svojim kamošom a kamoškám!

Pokiaľ máš však pocit, že pri príprave na maturitu potrebuješ niekoho, kto ti s tým pomôže, neváhaj nás kontaktovať. Aktuálne doučujeme online.

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top